آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1399-02-03
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1399-02-10
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1399-03-03
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-05-31
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-06-15
تاریخ شروع همایش
1399-07-06 08:00
تاریخ پایان همایش
1399-07-07 17:00  • البرز، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، سالن شهدای پردیس

حمایت کنندگان

فرم شرکت در همایش

دانشجویان

1,000,000

ریال
رایگان

اساتید

2,000,000

ریال
رایگان

شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال
رایگان