• آشنایی با آخرین دستاورد­های تحقیقاتی جنگل‌های کشور

  • ارتقاء آگاهی­ های عمومی در مورد اهمیت جنگل ها

  • تحول در مدیریت جنگل ها از طریق تهیه سند پشتیبان سیاست‌گذاری راهبردی

  • جلب مشارکت ذینفعان (گروداران)