امروزه نابسامانی‌های مدیریت جنگل‌های کشور بر همگان آشکار و تحول مدیریت موجود ضرورتی انکار ناپذیر است. اقدامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری از قبیل مصوبه سال 1392 هیات وزیران با عنوان «بهینه ­سازی پایش، حفظ، بهره­ برداری و مدیریت جنگل­ های کشور» و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور (1395)، تحول مورد انتظار در مدیریت جنگل‌های کشور را موجب نشده است. در چنین زمینه‌ای، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان دیرپاترین نهاد علمی بخش جنگل و موسسه شمیم جنگل ایران  به عنوان سازمانی مردم نهاد متشکل از مجموعه­ ای از متخصصین با تجربه و دانش آموختگان جوان، در نظر دارند به منظور بررسی شرایط موجود و ارائه راهکارها و پیشنهادهای جدید منبعث از دانش و تجربه موجود در کشور، همایش ملی با عنوان «چشم انداز جنگل‌های کشور؛ تحول مدیریت» را برگزار کنند.