شورای سیاستگذاری
حسین آذرنیوند
رئیس
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hazar [at] ut.ac.ir
سید عطاالله حسینی
دبیر کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: at.hosseini [at] ut.ac.ir
احمد بیرانوند
دبیر اجرایی
نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
پست الکترونیکی: abeiranvand [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
علی اصغر درویش صفت
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: adarvish [at] ut.ac.ir
وحید اعتماد
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: vetemad [at] ut.ac.ir
اکبر نجفی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: a.najafi [at] modares.ac.ir
شعبان شتایی جویباری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان
پست الکترونیکی: shataee [at] gau.ac.ir
مهرداد نیکوی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: nikooy [at] guilan.ac.ir
رحیم ملک نیا
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه لرستان
پست الکترونیکی: maleknia.r [at] lu.ac.ir
محمد عواطفی همت
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: avatefi [at] ut.ac.ir
محمد پیرصوفی
عضو کمیته علمی
پژوهشگر سیاستگذاری منابع طبیعی
پست الکترونیکی: pirsoufi [at] yahoo.com
فردین مرادزاده
عضو کمیته علمی
کارشناس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری
پست الکترونیکی: f.moradzadeh [at] frw.ir
احمد بیرانوند
عضو کمیته علمی
نایب رئیس هیئت مدیره موسسه شمیم جنگل ایران
پست الکترونیکی: abeiranvand [at] ut.ac.ir